Welcome to Deepstambh
Mail Us deepstambh27@gmail.com
logo
Call Us 0257 - 2242299

संपर्क कार्यालय

४२, हौसिंग सोसायटी, सहयोग क्रिटीकल जवळ,

जिल्हा न्यायालयाच्या मागे,

जळगाव, महाराष्ट्र - ४२५००१

ई-मेल

deepstambh27@gmail.comधुळे कार्यालय

म्युनिसिपल कॉलनी, महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्यावर, नेहरू नगर पाण्याच्या टाकी समोर, देवपूर, धुळे
फोन- +९१ ८८०५९८६५४५

संपर्कासाठी

प्रवेशासंबंधी माहिती : पी. डी. गावंडे - ९९२२००४१९४
करिअरसंबंधी माहिती : प्रा. सविता भोळे - ९२२६३४११९२
स्पर्धा-परीक्षा मार्गदर्शन : प्रा. संदीप पाटील - ७७५५९२४३९२
वाचन संस्कार व प्रबोधन : अनिल भोळे - ९४२०६६२७१४
प्रकाशन व पुस्तक विक्री : जगदीश महाजन - ९१५८३२३६६०

शाखा

शिखर अकादमी, अमळनेर संचलित
दीपस्तंभ स्पर्धा परीक्षा केंद्र, दोडे गुजर भवन, पोस्टा जवळ, अमळनेर, फोन - ९६२३६०७०३८

श्रीराम अकादमी, नंदुरबार संचलित
मारोती चौक, गणपती रोड गणपती मंदिराच्या मागे, नंदुरबार, फोन - ९४२१४७७६३५

दीपस्तंभ स्पर्धा परीक्षा केंद्र, चाळीसगाव
१२, वृंदावन कॉलनी, कजगाव रोड, चाळीसगाव, फोन - ९४२३९०४७६०

शारदा करिअर अकॅडमी
शारदा नगर, ता. बारामती जि. पुणे. फोन - ९८२२०६६७७७

ज्ञानदा हॉस्टेल
आनंदवन चौफुली, चिमूर रोड, वरोरा जि. चंद्रपूर

शिवम प्रतिष्ठान
घारेवाडी, ता. कराड जि. सातारा फोन - ८६५५५७४७९४

बारामती सेंटर
प्रा. अरुण पुरी, फोन - ८९४२३०२०३७५