Welcome to Deepstambh
Mail Us deepstambh27@gmail.com
logo
Call Us 0257 - 2242299
Courses Images

संयुक्त पूर्व परीक्षा स्वरूप

100 प्रश्न   -   100 गुण   -   वेळ 1 तास

विषय :

 • इतिहास आधुनिक भारताचा महाराष्ट्राच्या विशेष संदर्भासह
 • भारतीय राज्यघटना व ग्रामप्रशासन (पंचायतराज)
 • भूगोल - प्राकृतिक जग, भारत, महाराष्ट्राच्या विशेष संदर्भासह
 • भारतीय अर्थव्यवस्था
 • सामान्य विज्ञान (रसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र, प्राणिशास्त्र, आरोग्यशास्त्र, वनस्पतीशास्त्र)
 • बुद्धिमापन चाचणी
 • अंकगणित
 • सद्यघटना (आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय व प्रादेशिक घडामोडी)

मुख्य परीक्षा स्वरूप

एकुण 200 गुण (पेपर 1-भाषा + पेपर 2-सामान्य अध्ययन) वेळ प्रत्येकी 1 तास

पेपर 1 - भाषा :
मराठी (60 गुण) + इंग्रजी (40 गुण)     गुण 100    वेळ 1 तास

सुचना - पेपर 1-भाषा संयुक्त घेतला जातो. तर पेपर 2-सामान्य अध्ययन स्वतंत्र घेतला जातो. त्याचे स्वरुप पुढील प्रमाणे.

दुय्यम निरिक्षक राज्य उत्पादन शुल्क : गट-क

परीक्षा स्वरूप :
पेपर - 1 : भाषा (मराठी + इंग्रजी)-संयुक्तपणे 100 गुण वेळ - 1 तास
पेपर-2 : सामान्य अध्ययन 100 गुण वेळ - 1 तास
विषय
 • चालु घडामोडी (आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रादेशिक घडामोडी)
 • बुद्धिमापन चाचणी
 • भारतीय राज्यघटना व पंचायतराज
 • माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 व महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015
 • संगणक व माहिती तंत्रज्ञान
 • मानवी हक्क व जबाबदार्‍या
 • The Bombay Probibitition Act 1949
 • The Maharashtra Excise Manual volume - I
 • The Maharashtra Excise Manual Volume - III
 • The Pohibition and Excise Manual Volume-II

कर सहाय्यक : गट-क

परीक्षा स्वरूप :
पेपर - 1 : भाषा (मराठी + इंग्रजी)-संयुक्तपणे 100 गुण वेळ - 1 तास
पेपर-2 : सामान्य अध्ययन 100 गुण वेळ - 1 तास
विषय
 • नागरिकशास्त्र - राज्य व्यवस्थापन, नागरी व ग्रामीण प्रशासन
 • भारतीय राज्यघटना
 • पंचवार्षिक योजना
 • चालु घडामोडी (आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रादेशिक घडामोडी)
 • बुद्धिमापन चाचणी व मुलभुत गणितीय कौशल्ये
 • अंकगणित
 • पुस्तपालन व लेखाकर्म
 • आर्थिक सुधारणा व कायदे

लिपीक - टंकलेखक : गट-क

परीक्षा स्वरूप :
पेपर - 1 : भाषा (मराठी + इंग्रजी)-संयुक्तपणे 100 गुण वेळ - 1 तास
पेपर-2 : सामान्य अध्ययन 100 गुण वेळ - 1 तास
विषय
 • सामान्य ज्ञान - इतिहास, भुगोल, नागरिकशास्त्र
 • बुद्धिमापन विषयक प्रश्न
 • अंकगणित
 • विज्ञान (रसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र, जीवशास्त्र)
 • सद्य घटना (राष्ट्रीय, प्रादेशिक घडामोडी)
 • माहिती व संपर्क तंत्रज्ञान बाबत प्राथमिक माहिती
 • क्रीडा व साहित्य क्षेत्रातील पुरस्कार माहिती (भारतातील व महाराष्ट्रातील)
 • माहितीचा अधिकार अधिनियम - 2005
 • महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम - 2015