जळगाव कार्यालय

पत्ता- ४२, हौसिंग सोसायटी,सहयोग क्रिटीकल जवळ,जळगाव-४२५००१
टोल फ्री क्र : १८००५३२२२४२
ई-मेल- deepstambh27@gmail.com

धुळे कार्यालय

म्युनिसिपल कॉलनी, महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्यावर, नेहरू नगर पाण्याच्या टाकी समोर, देवपूर,धुळे
फोन- +९१ ८८०५९८६५४५

संपर्कासाठी

प्रवेशासंबंधी माहिती : पी. डी. गावंडे - ९९२२००४१९४
करिअरसंबंधी माहिती : प्रा. सविता भोळे - ९२२६३४११९२
स्पर्धा-परीक्षा मार्गदर्शन : प्रा. जयदीप पाटील - ९९२२००४१९३
वाचन संस्कार व प्रबोधन : अनिल भोळे - ९४२०६६२७१४
प्रकाशन व पुस्तक विक्री : जगदीश महाजन - ९१५८३२३६६०

शाखा

शिखर अकादमी, अमळनेर संचलित
दीपस्तंभ स्पर्धा परीक्षा केंद्र, दोडे गुजर भवन, पोस्टा जवळ, अमळनेर, फोन - ९६२३६०७०३८

श्रीराम अकादमी, नंदुरबार संचलित
मारोती चौक, गणपती रोड गणपती मंदिराच्या मागे, नंदुरबार, फोन - ९४२१४७७६३५

दीपस्तंभ स्पर्धा परीक्षा केंद्र, चाळीसगाव
१२, वृंदावन कॉलनी, कजगाव रोड, चाळीसगाव, फोन - ९४२३९०४७६०

शारदा करिअर अकॅडमी,
शारदा नगर, ता. बारामती जि. पुणे. फोन - ९८२२०६६७७७

ज्ञानदा हॉस्टेल
आनंदवन चौफुली, चिमूर रोड, वरोरा जि. चंद्रपूर

शिवम प्रतिष्ठान
घारेवाडी, ता. कराड जि. सातारा फोन - ८६५५५७४७९४

For instant quote please fill this form.

Name :
Address :
Contact :
Email :
Details :